kontaktujte nás:
+421 905 385 718
 • Projekčná činnosť
  inžinierske stavby zdravotno vodohospodárske stavby
 • Projekčná činnosť
  inžinierske stavby zdravotno vodohospodárske stavby
 • Projekčná činnosť
  inžinierske stavby zdravotno vodohospodárske stavbyO nás
Firma bola založená v roku 1992 so zameraním na projektovú činnosť v odbore
Inžinierske stavby – zdravotno-vodohospodárske stavby
Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
Inžiniersku a konzultačnú činnosť vo výstavbe
Sprostredkovanie obchodu v oblasti stavebníctva

Od roku 1979 až do 10.1996 som pracoval ako zodpovedný projektant a hlavný inžinier vo firme Hydroconsult š.p. Bratislava.

Pre projektovú činnosť firma má viazanú činnosť s osvedčením pre projektovanie stavieb.
Autorizovaný stavebný inžinier - Inžinierske stavby stavby registračné číslo 3687*A*2-2
Autorizovaný stavebný inžinier - Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (zdravotechnika vodovod, kanalizácia, plynovod ), registračné číslo 3687*A*5-1

Firma vlastní licenčne zmluvy na grafické programy
AUTOCAD
MikroStation PowerDraft
Autopen
SiteFlow
Revit
Referencie

HLAVNÉ REFERENCIE

V zozname uvádzame len hlavné referencie. V prípade záujmu Vám zašleme zoznam aj ďalších referencii.

Predmetom našej činnosti je vypracovanie (vodovodov, kanalizácie, úpravy tokov a rozvodov plynu):

ÚPP (Územno plánovací podklad), ÚPD (Územno plánovacia dokumentácia), štúdii, koncepcii v zásobovania pitnou vodou, odkanalizovania územia a zadržaní dažďových vôd v území

smerných územných plánov a generelov

projektovú dokumentáciu – pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizáciu stavby, prevádzkové poriadky, projekty skutočného vyhotovenia

projektovú dokumentáciu zdravotechniky (zásobovanie s pitnou vodou, odvedenie splaškových, dažďových vôd, kondenzu a zásobovanie plynom).

úprava tokov, nádrži a malé vodné elektrárne


ZOZNAM HLAVNÝCH REFERENCII OD ROKU 1992 ÚPP, ÚPD, ŠTÚDIE ZÁSOBOVANIA VODOU A ODKANALIZOVANIE,

Prívod vody a vodovodné siete v obciach ochranného pásma JE Mochovce (technická pomoc), v roku 1996 - 2001.

Zadunajec, Bratislava – Petržalka (štúdia technickej infraštruktúry – 2002).

Regulační plán CMZ Semily – Nádražní ul., 1994 Kováč,B., Hromada, Š. (infraštruktúra- rozvody vody a odkanalizovanie územia)

Územný plán MPR Nový Jičín, ČR, 1994, aktualizácia, 2001, Kováč,B., Vodrážka,P., Gregorová,J., Gregor, P., Benček, L., Hromada, Š. (infraštruktúra-rozvody vody a odkanalizovanie územia).

Bratislava Zlaté piesky, variantná urbanistická štúdia zóny, pre Magistrát hl. SR mesta, PC ARCH FA STU 2007-9, Kováč, B., Komrska,J., Polgáry, J., Benček, L., Hromada, Š. a kol. (infraštruktúra-zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie územia, zapracovanie elektro rozvodov a zásobovanie plynom),

Územný plán Nové mesto nad Váhom, 1998, aktualizácie 2002-2012, Kováč, B., Komrska,J., Hromada,Š., Rakšányi, P. a kol, (infraštruktúra-zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie územia, zapracovanie elektro rozvodov a rozvodov plynu).

Most Košická Bratislava, urbanistická štúdia, 2001-2002, PUDOS PLUS, ARCHITEKTI B.K.P.Š., ATELIÉR KOČAN, Ing. Hromada, Š. (infraštruktúra-zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie územia)

Obytný súbor Green Park – Vtáčnik, vodohospodárska štúdia, 2007, odkanalizovanie územia.

Obytný súbor Green Park – Vtáčnik, vodohospodárska štúdia, 2007, zásobovanie pitnou vodou.

Kanalizačný zberač „H“, Bratislava, vodohospodárska štúdia, 2009 , 5 čerpacích staníc, dimenzie DN300, DN400, DN700, DN800 A DN1000 celkovej dĺžky 9 052m.

Rohožník – Plavecké Podhradie, prepojenie záhorského a senického skupinového vodovodu, vodohospodárska štúdia, 2013.

Riešenie centrálnej osi Petržalky, urbanistická štúdia, 12.2018, Kováč, B., Ing. arch. Görner K., PhD., Ing. arch. Czafík M., PhD., Ing. arch. Štefancová L., PhD., Ing. Benček, L., Hromada, Š. a kol. (infraštruktúra-zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie územia, zapracovanie elektro rozvodov a rozvodov plynu).


VODOVODY, KANALIZÁCIE ČERPACIE STANICE, VODOJEMY A ČOV
Prívod vody a vodovodné siete v obciach ochranného pásma JE Mochovce
(ÚP, a JP v roku 1993, RP v roku 1995), štúdie, technické pomoci, hydrotechnické prepočty od 1996 až do 2001.
Prívod vody a vodovodné siete v obciach ochranného pásma JE Mochovce (TP, 1997).
Prívod vody a vodovodné siete v ochrannom pásme JE Mochovce, Zlaté Moravce , Topoľčianky, Obyce (TP, 1997), hydrotechnický výpočet.
Most Košická – Bratislava, DÚR 2000, DSP 2001, Tender 2001 a 2002, RP 02.2003 až 04.2004.
Aglomerácia Štúrovo, odvedenie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou, DSP, RP – 2005 až 2008, OAD (občasný autorský dozor 2010 až 2014).
Región Šurany, odvedenie a čistenie odpadovej vody a zásobovanie pitnou vodou
(DÚR, 04.2007).
Starý most – rekonštrukcia, Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie 1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie, (dokumetácia pre reali-záciu stavby 09.2014 až 03.2015).
Vodojem Vtáčnik II. a potrubia (MČ Bratislava Vinohrady Vodojem Vtáčnik II), DÚR, PSP a RP, 04.2014 až 06.2015
Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v oblasti horného Liptova obcí Važec, Hybe a Východná, (dokumentácia pre realizáciu stavby a dokumentácia skutočného vyhotovenia 03.2011 až 03.2013.
Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou SSÚR Jablonov nad Tur-ňou, Jabloňou nad Turňou stredisko správy a údržby a odpočívadlo Jovice, (dokumentá-cia pre stavebné povolenie 05.2018).

PREVÁDZKOVÉ PORIADKY VODOVODY
Liptovský Mikuláš , prívod vody z Demänovej doliny a akumulácia – (prevádzkový poriadok 1992).
Prívod vody a vodovodné siete v ochrannom pásme JE Mochovce (Prevádzkový poriadok 2001.

ÚPRAVA TOKOV, NÁDRŽI A MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ
Malá vodná elektráreň Račková dolina (štúdia, 1994)
Kolárovický potok-regulácia (dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby 09.2014),
ZB Rudniansky potok, stavebné úpravy (dokumentácia pre stavebné povolenie 08.2015), ide o úpravu Rudnianskeho potoka v intraviláne obce Rudno nad Hronom v dĺžke 2 018,86m.
VN Stožisko, stavebné úpravy (dokumentácia pre stavebné povolenie 08.2015),
VN Lacková, stavebné úpravy (dokumentácia pre stavebné povolenie 08.2015),

PLYNOFIKÁCIA
Plynofikácia obce Veľká Mača, od roku 1993 až 1995 bol vypracovaný projekt ZS, a PS.
Plynofikácia Kláštora a nemocnice kongregácie dcér sv. Františka z Assisi ZS, PS1992 až 1993.

ZDRAVOTECHNIKA
Polyfunkčný areál , Plynárenská č.1, BC , (dokumentácie pre realizáciu stavby v roku 1996), budova „A“ 1.-8.NP , budova „B“ 1.- 11.NP.
NBS – ústredie Bratislava, (dokumentáciu pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby DÚR, DSP, RP od roku 1996 do roku 2001).
Veľvyslanectvo SR, ul. Ranelagh č.125, 750 16 Paríž (posúdenie skutkového stavu –2003)
Vinársky komplex IN VINO a.s. – Modra (ELESKO),
Obytný súbor Green park - Vtáčnik area A, B, C, D, E (dokumentácia pre územné rozhodnutie 09.2006 až 05.2007, dokumentácia pre stavebné povolenie 06.2007 až 12.2007, dokumentácia pre realizáciu stavby A a B 07.2007 až 10.2007, C 05.2008, E 02.2008.
Obytný súbor - Devínsky dvor (dokumentácia pre územné rozhodnutie 09.2006 až 05.2007, dokumentácia pre stavebné povolenie 06.2007 až 12.2007, dokumentácia pre realizáciu stavby 07.2007 až 10.2007 resp.10.2013 ).
Obytný súbor-Panoráma – Koliba, (dokumentácia pre územné rozhodnutie 02.2008, dokumentácia pre stavebné povolenie 03.2012, dokumentácia pre realizáciu stavby 03.2011 až 12.201).
Obytný súbor Čulenova (SKY Park) (dokumentácia pre územné rozhodnutie 07.2015, dokumentácia pre stavebné povolenie 03.2016, dokumentácia pre realizáciu stavby 12.2016)..
Rodinne domy projekty zdravotechniky 45 rodinných domov rôzneho štandardu.

INŽINIERSKA ČINNOSŤ
Kláštor rádu klarisiek a kapucínok na Slovensku v Kopernici, zabezpečenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia a skolaudovanie stavby.
Kremnické Bane-Dom formácie bratov kapucínov na Kremnických Baniach, zabezpečenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia a skolaudovanie stavby.
Aglomerácia Štúrovo, odvedenie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou, zabezpečenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a skolaudovanie stavby.
Vodojem Vtáčnik II. a potrubia (MČ Bratislava Vinohrady Vodojem Vtáčnik II),
zabezpečenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia.

POPIS HLAVNÝCH PROJEKTOV
ÚPP, ÚPD, ŠTÚDIE ZÁSOBOVANIA VODOU A ODKANALIZOVANIE,
Prívod vody a vodovodné siete v obciach ochranného pásma JE Mochovce (technická pomoc), v roku 1996 - 2001. Ide o hydraulické posúdenie dopravy vody pre vetvy Vráble – Zlaté Moravce , Vráble – Kolíňany vo väzbe na zásobovanie 102 obcí v ochrannom pásme JE Mochovce.
Zadunajec, Bratislava – Petržalka (štúdia technickej infraštruktúry – 2002). Projekt rieši štúdiu pre vodovod, kanalizáciu, zásobovanie plynom a zdroje tepla. Ide o vodovodné potrubia DN 100, DN 150 a DN 250, kanalizačné potrubia DN 300 a DN 400, plynovod STL DN 100 a DN 150.
Regulační plán CMZ Semily – Nádražní ul., 1994 Kováč,B., Hromada, Š. (infraštruktúra- rozvody vody a odkanalizovanie územia)
Územný plán MPR Nový Jičín, ČR, 1994, aktualizácia, 2001, Kováč,B., Vodrážka,P., Gregorová,J., Gregor, P., Benček, L., Hromada, Š. (infraštruktúra-rozvody vody a odkanalizovanie územia). Cena Združení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska 2002, uznanie Le prix européen d'architecture Philippe Rotthier pour la reconstruction de la ville 1996.
Bratislava Zlaté piesky, variantná urbanistická štúdia zóny, pre Magistrát hl. mesta SR, PC ARCH FA STU 2007-9, Kováč, B., Komrska,J., Polgáry, J., Benček, L., Hromada, Š. a kol. (infraštruktúra-zásobovanie pitnou vodou,
odkanalizovanie územia, zapracovanie elektro rozvodov a zásobovanie plynom), podklad pre ZaD 02 ÚPN mesta . Cena Združenia pre urbanizmus a územné plánovanie 2010.
Územný plán „Nové mesto nad Váhom“, 1998, aktualizácie 2002-2012, Kováč, B., Komrska,J., Hromada,Š., Rakšányi, P. a kol, (infraštruktúra-zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie územia, zapracovanie elektro rozvodov a rozvodov plynu).
Most Košická Bratislava, urbanistická štúdia, 2001-2002, PUDOS PLUS, ARCHITEKTI B.K.P.Š., ATELIÉR KOČAN, Ing. Hromada, Š. (infraštruktúra-zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie územia).
Obytný súbor Green Park – Vtáčnik, vodohospodárska štúdia, 2007, odkanalizovanie územia pre predpokladaný počet obyvateľov cca 1540 a občianska vybavenosť (reštaurácia, wellnes, potraviny atď.)
Obytný súbor Green Park – Vtáčnik, vodohospodárska štúdia, 2007, zásobovanie pitnou vodou, 2008 pre predpokladaný počet obyvateľov cca 1540 a občianska vybavenosť (reštaurácia, wellnes, potraviny atď.)
Kanalizačný zberač „H“, Bratislava, vodohospodárska štúdia, 2009 , 5 čerpacích staníc, dimenzie DN300, DN400, DN700, DN800 A DN1000 celkovej dĺžky 9 052m.
Rohožník – Plavecké Podhradie, prepojenie záhorského a senického skupinového vodovodu, vodohospodárska štúdia, 2013, navrhované objekty ČS Qč = 104 l/s, vodojemy o objeme 620m3 a 613m3, potrubia DN300 celkovej dĺžky 26 350m.
Riešenie centrálnej osi Petržalky, urbanistická štúdia, 12.2018, Kováč, B., Ing. arch. Görner K., PhD., Ing. arch. Czafík M., PhD., Ing. arch. Štefancová L., PhD., Ing. Benček, L., Hromada, Š. a kol. (infraštruktúra-zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie územia, zapracovanie elektro rozvodov a rozvodov plynu).

VODOVODY, KANALIZÁCIE ČERPACIE STANICE, VODOJEMY A ČOV
Prívod vody a vodovodné siete v obciach ochranného pásma JE Mochovce
(ÚP, a JP v roku 1993, RP v roku 1995), štúdie, technické pomoci, hydrotechnické prepočty projekty od 1996 až do 2001 atď./ Projekt rieši akumuláciu vo vodojem Černík 2x4000m3 , Vráble 2x4000 m3. Rozšírenie čerpacej stanice N. Zámky o Qč =772,2 l/s pre čerpanie do vodojemu Černík. Nová ČS Černík zabezpečuje dopravu pitnej vody do smeru na Vráble a Nitru v množstve Q č=724 ,7 l/s a ČS Vráble v množstve Qč = 80,3 l/s do smeru na Zlaté Moravce.
Výtlačné, zásobné a prepojovacie potrubia DN800, DN500, DN300 celkovej dĺžky 47 688 m. Súčasťou stavby je 7 prevádzkových súborov a 64 stavebných objektov.
Prívod vody a vodovodné siete v obciach ochranného pásma JE Mochovce (TP, 1997).
Ide o hydraulické posúdenie dopravy vody pre vetvy Vráble – Zlaté Moravce , Vráble – Koliňany vo väzbe na zásobovanie 109 obcí v ochrannom pásme JE Mochovce
Prívod vody a vodovodné siete v ochrannom pásme JE Mochovce , / Zlaté Moravce , Topoľčianky, Obyce /TP, 1997/, hydrotechnický výpočet s návrhom zásobovania miest pitnou vodou. Zásobovanie pitnou vodou obcí Martin nad Žitavou , Hosťovce , Žikava , Hostie a Zlatno / technická pomoc , 1998/. Hydrotechnický výpočet zásobovania obcí. Most Košická – Bratislava, DÚR 2000, DSP 2001, Tender 2001 a 2002, RP 02.2003 až 04.2004. Predmetom riešenia bolo vypracovanie projektovej dokumentácie nových rozvodov resp. rekonštrukcii vodovodov, kanalizácii, plynovodov v Košickej , Einsteinovej, Pribinovej, Landererovej, Prístavnej, Mlynských Nív, Prievozskej a Miletičovej ulici. V projekte boli riešené vodovodné potrubia v dimenziách DN150 až DN700 celkovej dĺžky
4 951 m, kanalizačné zberače dimenzie DN200 až DN1200 celkovej dĺžky 5463m a DN 3600/2410, DN 1200/1800 DN1000 /1500 celkovej dĺžky 361m, rozvody plynu STL DN300 a VTL DN 200 celkovej 1 621m. Aglomerácia Štúrovo, odvedenie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou, DSP, RP – 2005 až 2008, OAD (občasný autorský dozor 2010 až 2014). Ide o Čistiareň odpadových vôd (ČOV) s mechanicko-biologickým čistením odpadových vôd je navrhnutá do záťaže 31.700 EO pre celú aglomeráciu Štúrovo. Súčasťou stavby bolo 51 stavebných objektov a 18 prevádzkových súborov. Vyčistené odpadové vody sú vypúšťané do rieky Dunaj. Stavba bola financovaná z projektu technickej asistencie na prípravu Coheznych fondov. Región Šurany, odvedenie a čistenie odpadovej vody a zásobovanie pitnou vodou (DÚR, 04.2007). Ide o odkanalizovanie, čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou mesta Šurany a obcí Šurany m.č. Nitriansky Hrádok, Lipová, Bánov, Dolný Ohaj, Hul, Maňa, Vlkas, Kmeťovo a Úľany nad Žitavou celková dĺžka potrubných rozvodov DN300 a DN400 predstavuje 115 378m. V stavbe sa vybuduje 38 kanalizačných ČS. V rámci dobudovanie akumulácie sa vybudujú vodojemy Šurany 1x1000m3 resp. Podhájska 1x650 m3 a výtlačné vodovodné potrubie DN250 resp. DN100 dĺžky 10 859m. V meste Šurany sa zrekonštruuje existujúca ČOV na kapacitu EO 27 760 pre celý región. V rámci dokumentácie bola vypracovaná EIA, vykonaný inžiniersko geologický prieskum, geodetické zameranie, kompletná inžinierska činnosť s vydaním územného rozhodnutia. Starý most – rekonštrukcia, (dokumetácia pre realizáciu stavby 09.2014 až 03.2015). Súčasťou projektovej dokumentácie bolo vypracovanie realizačného projektu objektu 10-503-01 Rekonštrukcia kanalizácie Štúrova ulica - Šafárikove námestie, 10-250-01 Kolektor – 1.4 Zdravotechnická inštalácia revízia, 10-504-00 Rekonštrukcia vodovodov – Šafárikové námestie DN400 a DN600, 20-201-00 Starý most, príslušenstvo časť 3 odvodnenie mosta cez ORL s vyústením do rieky Dunaj, 20-501-00 Rekonštrukcia vodovodu DN500 ide o trasovanie vodovodu DN300 v mostnej konštrukcii s napojením na existujúci vodovod na Bratislavskej resp. Petržalskej strane. Objekt 20-701-00Viacúčelová chránička DN300 trasovaná v mostnej konštrukcii s napojením na existujúci vodovod na Bratislavskej resp. Petržalskej strane. Vodojem Vtáčnik II. a potrubia (MČ Bratislava Vinohrady Vodojem Vtáčnik II), DÚR, PSP a RP, 04.2014 až 06.2015 Ide o vypracovanie projektovej dokumentácie stavebných objektov SO01 až SO09 a prevádzkových súborov PS01 a PS02, ktorej súčasťou je vodojem 2x500m3, čerpacia stanica Q=11,2 l/s, Q=3,3l/s, kanalizačné potrubie DN150 až DN600 celkovej dĺžky 286,0m vrátane kanalizačných šácht, vodovodné potrubie DN200 celkovej dĺžky 763,88m. Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v oblasti horného Liptova obcí Važec, Hybe a Východná, (dokumentácia pre realizáciu stavby a dokumentácia skutočného vyhotovenia 03.2011 až 03.2013. Spolupráca s firmou Bidor. Ide o vypracovanie kanali-začných stôk a prípojok resp. prekládok vodovodov v obci: Važec kanalizačné gravitačné a výtlačné potrubie dĺžky spolu 14 613,72m resp. prípojky spolu 5 062,63m. Hybe kanalizačné gravitačné a výtlačné potrubie dĺžky spolu 2 527,48m resp. prípojky spolu 596,18m Východná kanalizačné gravitačné a výtlačné potrubie dĺžky spolu 12 399,10m resp. prípojky spolu 3 810,37m. Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou SSÚR Jablonov nad Tur-ňou, Jabloňou nad Turňou stredisko správy a údržby a odpočívadlo Jovice, (dokumentá-cia pre stavebné povolenie 05.2018). Stredisko údržby Ide o vypracovanie projektov zdravotechniky stavebných (rozvody vody, dažďová a splašková kanalizácia) pre 12 stavebných objektov pre areály SSÚR, DOPZ a HaZZ. Zásobovanie areálu pitnou a požiarnou vodou, odvedenie splaškových a dažďových vôd, vybudovanie ČOV a čerpacích staníc pre areály SSÚR, DOPZ a HaZZ. Ide o 13 stavebných jeden prevádzkový súbor (ČOV). Odpočívadlo Jovice Ide o vypracovanie projektou vodovodu, splaškovej a dažďovej kanalizácie.

PREVÁDZKOVÉ PORIADKY VODOVODY
Liptovský Mikuláš , prívod vody z Demänovej doliny a akumulácia – /prevádzkový poriadok 1992/. Rozsah – prameň Q = 130 l/s , vodojemy 2 x 500, 2x1500, 2x100, 2x3000m3 , výkon úpravne vody 90 – 130 l/s, prívodné potrubie 400, 250, 300, celkovej dĺžky 14 998 m.
Prívod vody a vodovodné siete v ochrannom pásme JE Mochovce (Prevádzkový poriadok 2001. Ide o vypracovanie PP na horeuvedenú stavbu pre ČS Nové Zámky Q = 350 l/s až 400 l/s, ČS Černík Q = 350 l/s, potrubia DN 800 celkovej dĺžky 34 954 m, DN 500 dĺžky 6 376 m a DN300 dĺžky 1 581 m. Vodojemy Černík 2 x 4000 m3 a Vráble 2x 4000 m3 .

ÚPRAVA TOKOV, NÁDRŽI A MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ
Malá vodná elektráreň Račková dolina (štúdia, 1994)
Kolárovický potok-regulácia (dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby 09.2014), ide o úpravu potoka v obci Kolárovice v dĺžke 403,05m.
ZB Rudniansky potok, stavebné úpravy (dokumentácia pre stavebné povolenie 08.2015), ide o úpravu Rudnianskeho potoka v intraviláne obce Rudno nad Hronom v dĺžke 2 018,86m.
VN Stožisko, stavebné úpravy (dokumentácia pre stavebné povolenie 08.2015), ide o rekonštrukciu nádrže plochy cca 0,43ha situovanú na toku Ipoltica s dlhodobým ročným prietokom Qa=0,047 m3/s, úprava toku Leveš, rekonštrukciu výpustného objektu a úpravou toku, rekonštrukciu bezpečnostného priepadu, rekonštrukciu nápustného objektu, prehrádzku na zachytenie usadenín a prístupová komunikácia.
VN Lacková, stavebné úpravy (dokumentácia pre stavebné povolenie 08.2015), ide o rekonštrukciu nádrže plochy cca 2,0ha situovanú na toku Ipoltica s dlhodobým ročným prietokom Qa=0,450 m3/s, rekonštrukciou výpustného objektu a úpravou toku.

PLYNOFIKÁCIA
Plynofikácia obce Veľká Mača, od roku 1993 až 1995 bol vypracovaný projekt ZS, a PS. V priebehu rokov 1995 – 1996 som vykonával občasný autorský dozor na stavbe.
Projekt riešil prívodu z VTL plynovodu DN100, PN 25 a regulačnú stanicu a v I., II., a III. etape plynofikáciu. Ide o plynovody VTL a STL DN100 a DN150 celkovej dĺžky 14 884m Plynofikácia Kláštora a nemocnice kongregácie dcér sv.Františka z Assisi ZS, PS1992 až 1993/, STL plyn , DN 150 ,dl. 675 m.

ZDRAVOTECHNIKA
Polyfunkčný areál , Plynárenská č.1, BC , (dokumentácie pre realizáciu stavby v roku 1996), budova „A“ 1.-8.NP, budova „B“ 1.- 11.NP. Vypracovanie projektu zdravotechniky pre kancelárie, reštauráciu a obchody. Ide o zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie objektu. Riešenie napojenia objektov a územia na existujúce inžinierske siete.
NBS – ústredie Bratislava, (dokumentáciu pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby DÚR, DSP, RP od roku 1996 do roku 2001). Predmetom bolo vypracovanie projektovej dokumentácie zdravotechniky, výkon OAD od roku 06.1997 do 09.1999. Ide o objekt s 33.NP a 3.PP. Dĺžka potrubných rozvodov (vodovod a kanalizácia) cca 15 000m.
Veľvyslanectvo SR, ul. Ranelagh č.125, 750 16 Paríž (posúdenie skutkového stavu –2003) Predmetom projektu bolo overenie skutkového stavu vily a objektu bytovky „A“ a „B“. Pre rekonštrukciu sa uvažuje s potrubiami pre splaškovú kanalizáciu DN 40 až DN 125, pre rozvod vody ide o potrubie DN 16 až DN 32 a plynovodné potrubie DN 15 až DN 40.
Vinársky komplex IN VINO a.s. – Modra (ELESKO), (dokumentácia pre územné rozhodnutie 06.2006, dokumentácia pre stavebné povolenie 2001, tendrová dokumentácia 12.2006, dokumentácia pre realizáciu stavby 09.2007 až 02.2008). predmetom bolo vypracovanie zdravotechniky výrobného objektu, galéria s reštauráciou a apartmánmi, dom zamestnancov, objekt strážnej služby a vodnej plochy a areálové rozvody pitnej vody, splaškovú a dažďovú kanalizáciu s 9ks čerpacími stanicami a ORL a prípojky plynu.
Obytný súbor Green park - Vtáčnik area A, B, C, D, E (dokumentácia pre územné rozhodnutie 09.2006 až 05.2007, dokumentácia pre stavebné povolenie 06.2007 až 12.2007, dokumentácia pre realizáciu stavby A a B 07.2007 až 10.2007, C 05.2008, E 02.2008. Pred-metom bolo vypracovanie projektu zdravotechniky (rozvody pitnej vody, odkanalizovanie a zásobovanie plynom) pre byty (1 341 obyvateľov) a kancelárie s napojením riešených objektov na existujúce inžinierske siete.
Obytný súbor - Devínsky dvor (dokumentácia pre územné rozhodnutie 09.2006 až 05.2007, dokumentácia pre stavebné povolenie 06.2007 až 12.2007, dokumentácia pre realizáciu stavby 07.2007 až 10.2007 resp.10.2013 ). Ide o 6 Bytových domov s 5.NP. Predmetom projektu bolo vypracovanie projektu zdravotechniky (rozvody pitnej vody a odkanalizovanie) pre byty (653 obyvateľov) s napojením riešených objektov na existujúce inžinierske siete.
Obytný súbor-Panoráma – Koliba, (dokumentácia pre územné rozhodnutie 02.2008, dokumentácia pre stavebné povolenie 03.2012, dokumentácia pre realizáciu stavby 03.2011 až 12.201). Ide o 3 Bytové domy . Predmetom projektu bolo vypracovanie zdravotechniky (rozvody pitnej vody a odkanalizovanie) pre byty (213 obyvateľov) s napojením riešených objektov na existujúce inžinierske siete.

Obytný súbor Čulenova (SKY Park) (dokumentácia pre územné rozhodnutie 07.2015, dokumentácia pre stavebné povolenie 03.2016, dokumentácia pre realizáciu stavby 12.2016). Ide o Vežu A, B, C s 32.NP a 2.PP. Pre vežu A, B, C sa uvažuje s výstavbou 786 bytov. Predmetom projektu bolo vypracovanie projektu zdravotechniky (rozvody pitnej, cirkulačnej a teplej vody, požiarnej vody, splaškovej kanalizácie, dažďovej kanalizácie, odvod kondenzátu čerpacie stanice pitnej vody, požiarnej vody, splaškových a dažďových vôd) s napojení na pripojenie na prípojky pitnej vody, splaškovej kanalizácie.
Rodinne domy projekty zdravotechniky 45 rodinných domov rôzneho štandardu.

INŽINIERSKA ČINNOSŤ
Kláštor rádu klarisiek a kapucínok na Slovensku v Kopernici, zabezpečenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia a skolaudovanie stavby.
Kremnické Bane-Dom formácie bratov kapucínov na Kremnických Baniach, zabezpečenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia a skolaudovanie stavby.
Aglomerácia Štúrovo, odvedenie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou, zabezpečenie územného rozhodnutia, rozhodnutia na povolenie podľa vodného a stavebného zákona a skolaudovanie stavby.
Vodojem Vtáčnik II. a potrubia (MČ Bratislava Vinohrady Vodojem Vtáčnik II),
zabezpečenie územného rozhodnutia, rozhodnutia na povolenie podľa vodného a stavebného zákona.

V Bratislave 15. 01.2019
Vypracoval : Ing. Štefan Hromada
Kontakt

Firma : Ing. Štefan Hromada – HYDRO, Blumentálska 17, 811 07 BRATISLAVA

Kancelária : Sibírska 29, 831 02 Bratislava

Telefón : +421/02/44460093

e-mail: hydro29@chello.sk, hydro@hydro-sk.sk

Ako voda

Láska je ako voda.
Bez vody sa nedá žiť.
Voda je základným prvkom kozmickej sily.
Kvapka vody dodá kvetu silu, aby neuvädol.
Voda je život!
Láska je živá voda!


Ponúkame Vám vypracovanie projektovej dokumentácie pre:
 • Územno plánovacie podklady.
 • Územnoplánovacia dokumentácia
 • Spolupráca na smerných územných plánoch
 • Štúdie a koncepcie v zásobovaní pitnou vodou resp. odkanalizovaní
 • Projekt zdravotechniky - voda, kanál, plyn
 • Dokumentácia potrebná pre vydanie územného rozhodnutie /DÚR/
 • Projekt stavby pre vydanie stavebného povolenie/PSP/
 • Vypracovanie projektu pre realizáciu stavby /RP/
 • Autorský dozor /AD/
 • Prevádzkové poriadky
 • Projekty skutočného vyhotovenie
 • Inžinierska činnosť
 • Činnosť hlavného inžiniera projektu pre vodohospodárske stavby
 • Koordináciu jednotlivých profesií
V rámci vypracovania vodohospodárskych projektov spolupracujeme s kolegami nasledovných profesií:
 • architektonisko-stavebná časť, statika, zakladanie, požiarná ochrana, strojnotechnologická časť, kúrenie, elektro silno a slaboprúd, MAR, vzduchotechnika, doprava, rozpočtár, inžiniersko-geologický prieskum, hydrogeologický prieskum, geodetické zameranie

Copyright © . All rights reserved.